Verneh

Verneh, Azerbeidjan, 197 x 128 cm, Anfang 20. Jahrhundert
Bezeichnung: Verneh – Ursprung: Azerbeidjan
Maße: 197 x 128 cm – Alter: Anfang 20. Jahrhundert